Privacyverklaring

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet van privacy van kracht. Deze Algemene Verordering Gegevensbessherming (AVG) of beter bekend als De Europese Verordering 2016/679 de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonsgegevens van de Europese burgers.

Onze praktijk respecteert dan ook uw privacy. Wanneer u beroep doet op onze diensten als huisarts, stemt u in met deze privacyverklaring.  “Huis Corpus Sanum Tongerlo” is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens  de GDPR-regelgeving. Als huisarts behoren wij tot de vereniging ‘Orde der artsen’ en moeten wij ons houden aan de ‘code van de medische deontologie’.

Wie?

Op grond van deze wet moet een organisatie, zoals “Huis Corpus Sanum Tongerlo”, deze privacy verklaring voor de verwerking van persoonsgegevens naleven.  Dit privacy beleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de met ondernemingsnummer 0817.150.368

Gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Volgende gegevens over u kunnen door de artsen en personeelsleden verwerkt worden in het kader van haar dienstverlening aan u (agendasysteem, elektronisch medisch dossier, website https://www.hcst.be ):

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • IP-adres

In het kader van het verstrekken van medische zorgen kunnen andere gegevens nodig zijn die uitsluitend nodig zijn om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens en identiteitsgegevens (daarbij inbegrepen eID-kaartnummer en rijksregisternummer)
 • Geneeskundige gegevens
 • Gegevens die betrekking hebben op ziekteverzekering
 • Voorschriften, resultaten labo’s, diagnoses,… 

Hierbij worden ook gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking kunnen hebben op uw gezondheid, seksuele geaardheid, genetische gegevens en biometrische gegevens. Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen worden bewaard. “Huis Corpus Sanum Tongerlo” probeert erop toe te zien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld. Dataminimalisatie blijft van belang.

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Rechten

 • Recht op kennisname

U heeft als datasubject het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van onze opslag en ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U kiest vrij of u al dan niet uw persoonsgegevens meedeelt aan “Huis Corpus Sanum Tongerlo”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Huis Corpus Sanum Tongerlo” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

 • Recht op bezwaar

U beschikt over een recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 • Recht op vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Huis Corpus Sanum Tongerlo in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 • Recht op intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Deze intrekking heeft weliswaar geen invloed op gegevens die voordien met toestemming werden verwerkt.

 • Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Verwerkingsverantwoordelijke daartoe te contacteren door een brief, samen met een kopie van uw identiteitskaart, datum en handtekening, per post naar Tolhuis 36, 2260 Westerlo te sturen. De kopie van uw identiteitskaart zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR. We behandelen uw aanvraag binnen de 30 dagen.

 • Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 24 maanden
 • van uw medisch dossier is 30 jaar (ook na uw overlijden)
 • van de uitwisselingen via e-mail en telefoon is 5 jaar

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Veiligheid

“Huis Corpus Sanum Tongerlo” neemt passende technische en organisatorische maatregelen die erop gericht zijn de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan verwerkingsverantwoordelijke van “Huis Corpus Sanum Tongerlo” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34-35 in 1030 Brussel, houdt toezicht op het correct verwerken van de gegevens.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen.

Stuur een brief naar Huis Corpus Sanum Tongerlo, Tolhuis 36, 2260 Tongerlo, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen.

Klachten

Als u vindt dat Huis Corpus Sanum Tongerlo uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel –commission@privacycommission.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met Huis Corpus Sanum Tongerlo door een brief te sturen naar Tolhuis 36, 2260 Tongerlo.